Yazdır

 

III

ÇAĞDAŞ MUSHAFLAR

           

a)Matbaa Dönemi

-Yazmalar’ın Tıpkı Basım’ı

-Tıpkı Hat Basımlar’ı

-Bilgisayar Dizgi


b)Teyb ve Video Kayıtlar’ı:

-Bugün’ün Hafızlar’ı


c))Komputer Dönem’i:


d)İnternet Çağı

İNTERNET QUR’ÂN PROGRAMLAR’I


 

A) Matbaa  Dönemi:

Yazılı Uygarlık M.Ö.4000 Yılı’na, Klasik Basılı Kitap Kültürümüz 1400 lü Yıllar’a dek gidiyor. Gutenberg'den beri Kitap Basımı’nda temelde değişen bir şey yok. Gutenberg'in Hurufât Kalıplar’ı ve elle sıkılan Presli Matbaası’nın yerini bugün Bilgisiyarlı Harfler ve Mekanik Baskı Dönem’i aldı. Gutenberg'in ilk Baskı Atelyesi’nde yaptıkları sadece çok daha Hızlı ve Ucuz’a yapılıyor.

Yazmalar’ın Tıpkı Basım’ı:

Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde Muhâfaza edilen Ahmed Karahisari hatlı Qur'ân'ı Kerim Hicri 953/ m. 1546 de Kanunî Sultan Süleyman Han için yazıldı. Nefis şekilde tezhiplenip ciltlenmiş ve Padişah'a sunulnuştu.

İtalya'da "Fideurart Edizioni d'Arte" Yayınevi bir süre önce bu Mushaf’ı 1500 Nüsha olarak Özel Kağıt’a bastı. 1375 Adetlik normal Baskı’nın bir Adet’i 6000 Dolar’a, sadece 125 Adet basılmış olan çok Lüks Nüshalar’ın Adet’i 7800 Dolar’a sattı. (110 Dolar da Posta Para’sı isteniyor.)[1]

Hatlar’ın Tıpkı Basım’ı:

Qur'ân'ın bilinen ilk Baskı’sı 1694 de Hamburg da gerçekleşti.

İlk İstanbul Baskı’sı 1871 de,

İlk Kahire Baskı’sı 1864 de yapıldı.

 

            Bilgisayar Dizgiler’i:

 

            1997 Şafak Yayınları İstanbul’da Mushaf’ın Komputer Dizim’i ile Baskısı’nı gerçekleştirdi.

 

b)Teyb ve Video Kayıtlar’ı:

 

            Bilgisayar Yazım’ı, Teyb ve Video Kayıtlar’ı da Qur'ân'ın son Yüzyıl’daki Korunma Tutanakları’ndandır. Geleneksel Hafiza Ezber’i ise kesintisiz bir biçimde mütevatir/icmai bir gelenekle bugüne dek ulaştırılmıştı. "Zikri biz indirdik ve onun koruyucusu da biziz.’

            Geleneksel Hafiza Ezber’i ise kesintisiz bir biçim’de Mütevatir/İcmaî bir Gelenek’le bugüne dek ulaştırılmıştı. "Zikr’i biz indirdik ve onun Koruyucu’su da biziz.[2]

 

            Bugün’ün Hâfızlar’ı:

 

            "Yahudiler'in Muqaddes Kitab’ı Eski Ahid, , hatta bunun en Önemli kısmı yani Penta­teuch yahut Mûsâ Peygamber'e atfedilen Beş Kitap, esas itibariyle bir Irk’ın Milli Târihi’nden ibârettir ki bu Kitap’ta Allâh'ın (guya) Sözler’i ve Emirler’i oraya buraya serpiştirilmiş Waziyet’te bulunur. Diğer Peygamberler’e ait sâir Kitaplar, aynı Yahudi Milleti’nin muhtelif Dewirleri’ne ait Târihi’ni tamamlar Mâhiyettedir. Hristiyanlar’ın İncil'i ise, Îsâ'nın Hayâtı’na dair, bizzat Tale­beler’i Şahsi Hâfıza’ya yahut Kulak’tan İşitme Bilgiler’e dayanarak Meydan’a getirdikleri Biyogra­fik Kitaplar Külliyâtı’dır. Bütün bu çok sayı’daki İnciller, Îsâ'nın Urucu’ndan  çok Yıllar sonra Qalem’e alınmıştır. Qur'ân'a gelince o, bizzat Din’i getiren tarafından muayyen Kâtipler’e Yazı’yla Tesbit ettirilmiş, Muhâfaza’sı ve Tamamiyet’i bozyulmadan diğer Nesiller’e aktarılabil­mesi için tesirli Tedbirler alınmış bir Kitap’dır. Bize kadar bütün halinde (intoto) ulaşmış ve onun Dil’i olan Arapça Sarf ve Nahiv (Sentaks ve Morfoloji), hatta Telaffuz tarz’ı bakımından 14 Yüzyıllık zaman Zarfı’nda hiç bir Değişikliğe Maruz kalmamıştır; bunun Neticesi’nde günümüz’de, Arap Dili’ni bilip de Arapça bir Günlük Gazete’yi okuyabilen herkes, Qur'ân'ı da anlayıp Mânası’na Nufuz edebilmektedir. Bugün, dendiğine göre sadece Türkiye'de Kadın Erkek yarım Milyon kadar Qur'ân Hâfız’ı vardır. Moritanya'nın %80 i, Qur'ân'ı hıfzetmiştir. Yeryüzü’nde ise milyonlarca Hâfız bulunmaktadır."[3]

            "Qur'ân bütünüyle Müzikal’dir. Önemli olan, Muhtewa’dan hareket’le ondaki her bir Kelime’nin istediği seslendirmeyi, Konumu’na Uygun olarak verebilmektir. Mesela; Qur'ân'da Kâfir’in Konuşma’sı, Mağrur, Mütekebbir, Mütecebbir bir Eda ile ve Eli’ni Kalçası’nın üzerine koyarak, caka satan bir İnsan İmâsı’yla verilir ve mesela; Yûsuf Karşısı’nda konuşan Zeliha. Hz. Yûsuf "haydi gel" deyip kırıta kırıta Şuh bir Eda’yla konuşan bir Kadın’ı görür gibi oluruz. Bu Fettan Teklif’e İltifat etmeyip ondan kaçan Yûsuf'u, olabildiğine kararlı, Ürperti içinde ve tok Sesli birisi olarak karşımıza çıkar. Ve daha yüzlerce Misal..

            İşte Âyetler’i okurken, Sesi’yle bu Muhtewalar’ı aksettirebilme Önemli bir Esas’tır. Mustafa İsmâil Dini Hayât’ı ve Yaşantı’sı İtibari’yle dikkatli birisi olmayabilir ama, bu Mânâ’da Qur'ân okuma’da çok Başarılı biriydi. Abdulbasit çok Güzel okuduğu Yerler vardır ama, nâdi­ren Başarılı’dır. Mustafa İsmail söylendiğine göre, Qur'ân okumadan önce, okuyacağı yeri Piyâno ile Notalar’a vurarak Kafası’nda iyice resmedermiş.. Şer’i yanı Mahfuz.. Mutlaka Gerekli olduğuna kâni değilim.

            Şimdilerde her yer’de bu Çerçeve’de Qur'ân'ın okunduğu söylenemez. Ses ve Nağme ile beraber Muhtewa’nın Haqqı’nı yemeden, onu okuduğu gibi ortaya koyma, malesef yok de­necek kadar az."[4]

 

            Bak: Mushaf'ın Okunma’sı

 

c)Komputer Dönem’i:

 

            Günümüzün başdöndürücü Teknolojisi’nde Kağıda basılı Bilgi artık çok Hantal kaldı.

            Bilgisayar Yazım’ı,  Qur'ân'ın son Yüzyıl’daki Koruma Tutanakları’ndandır. Qur'ân Çalışmalar’ı şimdilerde CD'leri keşfediyor.[5]

 

            I

            Timecom:

            Adres: Sıhhıye Ankara

            Kısıtlı Kopya.

 

            II

            Sabır Bilgisayar.

            Ankara Cad. No.3 06930  Sincan-Ankara. (Ramazan Geven)

            Tel & Fax: 0312/271 92 19- 271 46 98- 268 20 18

           

            Hafız-1 For Dos:

            Sabır Bilgisayar. 1993. 171 57 20 Sincan-Ankara. (Ramazan Geven)

 

            Nevzat Yüksel'in Fihristi’ndeki 2862 Konu’yu Menüler’den veya Alfabetik olarak seçebilme İmkan’ı sunuyor. Konu’yla ilgili Âyetler’i sunduktan sonra istebilen Âyet’in bulunduğu Sûre’yi Diyânet Meâli’nden incelenebiliyor. Yazdırabilme de mümkün.

            Açıklama Bölümü’nde: Qur'ân, Fihrist ve Program ile ilgili Açıklamalar var.

            Sû­reler Bölümü’nde Tertip, Nuzul ve Alfabetik Sıra’ya göre inceleyebilme İmkan’ı var.

            Teknik Bilgiler:

            * IBM Uyumlu

            * DOS Ortamı’nda çalışma 3,3 veya üzeri

            * Toplam Genişlik 1.5 Megabayt Disk

            * Gerekli Azami Bellek 640 KB.

 

            III

            HAFIZ-2 for DOS:

            Sabır Bilgisayar. 1994

 

            Harekeli Qur'ân Metni. 2862 Konu’yu içeren Nevzat Yüksel'in Fihrist’i. 14 Ana Başlığa, bunlardan incelemek iste­diğiniz Konu da kendi içinde Alt Başlıklar’a, Alt Başlıklar’dan da biri seçildiğinde daha Detaylı Yan Başlıklar’a ulaşılıyor. Ayrıca Fihrist’e Alfabetik olarak da ulaşılabiliyor. Âyetler Metin ya da Meal’den taranabiliyor. Türkçe Diyânet Meâli’ne, Süleyman Ateş Meâl’i eklenmiş. Almanca Rudi Paret Meal’i, İngilizce Abdullah Yusuf Ali Meâl’i yer alıyor. Yapılan her türlü İnceleme tüm Mealler’de yapılabiliyor. Seçilen Âyetler Editor'a kopyalanabiliyor. Program Menüler’i ve Açıklamalar’ı Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı hazırlanmış.

            *Program’ı kullanırken, istenilen Sûre'ye, Âyet'e hızlı bir şekilde doğrudan ulaşmak Mümkün.

            *Metin ya da Mealler’in Tamamı’nda istenilen Kelime ve Hece kolayca bulunabilir.

            *Sûreler’e ulaşmak için; Tertip, Nuzul ve Alfabetik Sıralanış’tan tercih Mümkün

            Konular Alfabetik olarak da, Konu olarak da Fihrist’ten aranabiliyor.

            3.Bölüm olan EKLER'de Hfzkyb.exe Program’ı ile istenilen Tuş’a Arapça veya Latin­ce Harf’i bağlanabiliyor.

 

            Teknik Bilgiler:

            * DOS ortamında çalışma, 3,3 veya üzeri

            * IBM Uyumlu

            * Asgari 9 MB Disk

            * Gerekli Hafıza 40 KB

            * Renkli Monutör’de çalışma (VGA Ekran)

 

            IV

            HAFIZ-2 for Windows

            Sabır Bilgisayar 1995

 

            *Qur'ân, Nuzul, Tertip ve Alfabetik Liste’den seçip, 3 Dil’de Meal’i inceleme, Kelime arama ve yazdırma. Süleyman Ateş'in Meâl’i Windows Versiyonu’nda yer almıyor.

            * Nevzat Yüksel'in Fihristi’ni 3 Dil’deki Alfabetik Liste’den seçerek İlgili Âyetler’i kurup, 3 Dil’de Meal’den inceleyip yazdırma İmkan’ı. Konu’yu Ana Menü’den de arayıp yazdırabilirsiniz. Fihristler’in Yazı Çeşitler’i için Ayarlar yapılabiliyor.

            *Qur'ân ve Mealler’in tümü’nde Hece, Kelime ve Cümle arama Sonuçlar’ı yazdırma

            *True Type Fontlar’la Harekeli Arapça, Farsça ve Latin Harfler’i kullanarak yazma İmkan’ı.

            *Klavye’nin istenen Tuşu’na istenilen Arapça Harf’i atayarak kullanıp, yazdırma

            * Namaz hakkında Görüntülü Demo.

 

            Teknik Bilgiler:

            * Windows 3.1 Program

            * Renkli Monitör’de çalışma

            * MB Ram Bellek’le çalışma

            *22 MB Disk Boşluğu

            *Mouse'la Kullanım İmkan’ı

 

            V

            Mürşid 1 for Windows (CD)

            Sabır Bilgisayar 1996.

 

            Qur'ân’ın Tamamı’nı Tecwidle Tâkip edebilme. Hareketli Qur'ân Metn’i ve 3 Dil’deki (Türkçe, İngilizce, Almanca) Meali’ni Değişik İmkanlar’la inceleyip, Yazı’ya dökebilme. Sûreler Tertip, Nuzul ve Alfabetik  Liste’de seçip Qur'ân ve 3 Dil’de Meâli’ni inceleme, Kelime arama ve yazdırma, Nevzat Yüksel'in  Fihristi’nden Meali’ni inceleme, Kelime arama ve yazdırma.

            *Yüksel'in Fihristi’ni Ana Menü’den seçerek İlgili Âyetler’i Tesbit edip inceledikten sonra Yazılı Döküm alma.

            *Qur'ân ve Mealler’in tamamı’nda Hece, Kelime ve Cümle arama Sonuçlar’ı yazdırma.

            *True Type Fontlar’la Harekeli Arapça, Farsça ve Latin  Alfabeleri’ni kullanarak yazma İmkan’ı

            * Klavye’nin istenilen Tuşu’na istenilen  Arapça Harf’i atayarak kullanıp, yazdırma.

            *Fihristler’in Yazı Çeşitler’i için Ayarlar yapabilme.

            *Namaz hakkında Görüntülü demo.

            *Arapça ve Latince Metinler’i aynı Metin üzerinde değişik Renk ve değişik Yazı Şekilleri’yle oluşturabilme ve gelişmiş bir Editör’de olması gereken tüm Özellikler.

            *Qur'ân ile ilgili İstatistiki ve Rakamsal Bilgiler.

            *Değişik Animasyon ve Multimedia Özellikler’i.

 

            VI

            MUAALİM for Windows (CD)

            Sabır Bilgisayar.1996

 

            (Cep’te taşınabilme İmkan’ı (Kapaklı Databank)

            *Qur'ân ve Türkçe Meâli’ni konu Fihristi’ne göre işler

            *Türkçe-Arapça, Arapça-Türkçe Sözlük.

            *Dünyâ’nın her yerinde Kıble Yönü’nü bulma, Namaz Waqitleri’ni Tesbit.

 

            VII

            MÜRŞİD 1.00.

          "Turan İntelligent Systems" Firma’sı.1996

Yazılım Yönetmen’i: Ahmet Hakan Öztürk

 

Orjinal Arapça Metin, Almanca (Mirza Tahir Ahmet), İngilizce (Abdullah Yusuf Ali), Türkçe (Diyânet) Mealler’i ve Recep Aykan'ın Fihrist’i yer alıyor. (624 Ana Konu, 6618 Tâli Konu ve 44056 gruplandırılmış Âyet) , Metin ve Mealler aynı an’da Ekran’da görülebiliyor.

            Program çalıştırıldığında ilk olarak Değişik İşlevler’i olan bir Pencere oluşuyor. Bu Pence­reler’i Ekranınız’ın istediğiniz yerine istediğiniz Büyüklük’te yerleştirebiliyorsunuz. Bir başka Menü’de ise Sûre İsimleri’ni sırasıyla Ekran’da görüntüleyip seçiyorsunuz. Burada Sûreler’i Al­fabetik, Nuzul ya da Mushaf Sırası’nı buluyorsunuz.

            Önemli bir Özellik olarak, Pencereler’de görüntülenmiş olan Metinler’i bir Yazıcı Wâsıtası’yla Kağıt’a dökebiliyosrsunuz. Bu da sizi sayfalar’ca Yazı’yı el’le yazmaktan kurtarıyor.

            Program’daki bir başka özellik ise Kelime veya Kelime Gruplar’ı artırabilmeniz, Program’ı size Meal’de veya Arapça Metin’de aradığınız Kelime’nin nerelerde, toplam kaç Sûre’de, kaç Âyet’te kaç Adet geçtiğini veriyor.

            Bir başka Menü’de ise Mealler’deki Bilgiler’e, Program’a konulan Menüler sayesinde çok Değişik şekiller’de ulaşılabiliyor.

 

            CD'den Hatim:

            Arapça Metinler Bilgisayar’da Tecvitli olarak okutuluyor. Program’da toplam Ses Kayd’ı 4 Dakika ama bütün Qur'ân bir Türk  Qârî'den'den dinlenebiliyor.

            Herhangi bir Kelime’yi veya Terkib’i hem Orjinal Metin’den hem de Mealleri’nden  kaç defa geçtiğiyle beraber bulmak Mümkün. Qur'ân'ın Okunuşu’nu Ses Kayd’ı  ile oluşmuş değil, her Kelime’yi veya Âyet Parçası’nı defalarca dinleme İmkan’ı var.

            Zengin Ansiklopedik bilgiler de içeriyor bu proğram.

 

            VIII

            MÜRŞİD 2.00.

            Qur’an-ı Kerim ve Hadis Proğramı

 

            "Turan İntelligent Systems" firması.1995-97

            P.K.64 06692 Kavaklıdere Ankara

            E-Mail:turanyazılı Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

            Tel:0312/4175475

            Fax:0312/4175338

            Tanıtım Kitapçığı’nda Ayrıntılı şekilde Program tanıtılır.[6] Kendi Tanıtımları’na göre:

            En Modern, en gelişmiş Qur’ân Program’ı.

            Bilgisayarlarınız’dan Qur’an’a Uzanan Köprü:

            Asırlardır üzerinde geniş araştırmalar yapılan Qur’ân, Asr’ın İhtiyacı’na ve İmkanları’na göre şimdi de Bilgisayarlar’a aktarılıyor. Qur’ân’ın Mânewî Atmosferi’nden uzak kalmış, bunalmış İnsanlığın O’nun Huzur dolu, Erdemli Bilgisi’nden ve her Konu’yu aydınlatan İncelikleri’nden, en Rahat ve en hızlı Biçim’de faydalanabilmesi için Bilgisayar Teknolojisi’nin en son Uygulamaları’ndan İstifâde edilmesine İhtiyaç duyulmaktadır. Eliniz’deki Program bu İhtiyac’a Cewap vermek için yapılan Çalışmalar’dan biri ve en Gelişmişi’dir.

            Mürşid, Qur’ân’lı Bilgisayar Dünyası’na çok Çeşitli Yenilikler getiriyor ve aynı zaman’da Yazılım Dünyası’na Bilimsel, yeni Uygulamalar kazandırıyor. Program Qur’ân’daki bütün Bilgiler’e, Hükümler’e, Konular’a çok hızlı ve Rahat Ulaşma İmkan’ı sağlayacak her türlü Kullanım Kolaylığı ile donatılmış durum’da. Bunu gerçekleştirmek için çok Çeşitli Modüller kullanıldı ve bunlar ‘hem birbirinin içinde hem birbirinden Bağımsız’ bir Yapı’da oluşturuldu. Böylece Program, Müthiş bir Kullanım Kolaylığı ile her bilgi Düzeyi’ndeki İnsan’a Hitap edebilmekte, Program MS Windows 95in çalıştığı her Ortam’da çalışabiliyor.

            Her Kesim’den İnsanlar’ın rahatlıkla İstifade edebileceği bir Kaynak olan Mürşid, aynı Zaman’da Araştırmacılar için de Kütüphane niteliği taşıyor. Merak edilen, üzerinde Tartışma veya Araştırma yapılan, Yazı üretilmesi gereken her Konu’da başvurulacak bir Qur’ân Ansiklopedi’si..

 

            Seslendiren: Doç.Dr.M.Emin Ay’ın Hatim Set’i.

            *Qur’ân’ı Tecvidli olarak okumayı öğrenme İmkan’ı getiriyor. Yapılan Uzun  ve çok Titiz bir Çalışma sayesinde Qur’ân’ın istenilen yeri Tecwid’le dinlenebiliyor. Bu sırada okunan Âyetler Ekran’da görülebiliyor, okunan Kelime ise Ekran’daki metin’den Farqlı bir Renk’te ve yanıp sönen bir İşaret’le tâkip edilebiliyor.

            *Hangi Âyet ve Sûreler’in kaç defa okunacağı belirtildikten sonra, başka bir Program’da çalışırken ya da başka bir iş’le Meşgul olurken bu Alanlar dinlenebiliyor.

            Buna ek olarak Çeşitli Sûreler’in Farqlı Sıralar’daki Âyetleri’ni seçerek Program’a bunları okutabilme İmkan’ı da var. Kimi zaman seçtiğiniz ve Kulağınıza çok hoş gelen, sizi Derin’den etkileyen Âyetler’i, en güzel Nağme olarak, Sürekli dinlemek, Huzur’u onlarda bulabilmek.

 

            Qur’an Fihristi: Recep Aykan.

            624 Ana Konu, 6618 Tâli Konu, 44056 gruplandırılmış Âyet içeriyor. Şimdiye kadar yazılmış en Geniş Fihrist sayesi’nde ilgilenilen Konu’yla ilgili Âyetler’in Numarası ve hangi Sûre’de geçtiği öğrenilebiliyor. Konu’yla ilgşli Âyetler’e de bir Tuş’la ulaşılabiliyor. Böylece  Fihrist. Tefsir Niteliği kazanıyor.

 

            Mealler:-Diyanet Vakfı, Elmalı, Süleyman Ateş.

            İngilizce Meal:A.Yusuf Ali .

            Almanca Meal:Hazrat Mirza Tahir Ahmad ,

            Fransızca Meal: Dr.Noureddine bin Mahmood Fawzi Chaaban .

            Mealler veya Arapça Harekeli Metnin biri, birkaçı ya da hepsi aynı anda, ayrı ayrı Pencereler şeklinde, ya da aynı Pencere’de istenen Yazı Stili’nde, Büyüklüğü’nde ve Rengi’nde Ekran’da görüntülenebiliyor ve Kağıt’a da aynı şekilde bastırılabiliyor. Açılan Pencereler Ekran’a istenen Şekil ve Büyüklük’te yerleştirilebiliyor ve bu Pencereler’de Düzenlemeler yapılabiliyor.

            Arapça Metin’de veya Mealler’de Orjinal Metne uygun olarak Ayet ayet, Sûre Sûre, sayfa sayfa veya cüz cüz ileri geri gitmek ya da Sûre, Âyet, Sayfa veya Cüz Numara’sı vererek Direk Erişim sağlamak da oldukça kolay. Böylece Program, Qur’ân’da ve Mealler’de istendiği gibi Tarama yapılarak, bir Kitap gibi kullanılabiliyor.

            *Liste Düzenleme Modül’ü sayesinde Çeşitli Sûreler’in Farqlı sıralamalardaki Âyetleri’ni seçerek bunlarda arama yaptırılması, Çıkıntı’nın alınması ya da seslendirilmesi Mümkün hale getirilmiş.

            *Arama Modülü sayesi’nde Meal’de veya Arapça Metin’de bir Harf’in, bir Hece’nin, bir Kelime’nin veya Kelime grubu’nun toplam kaç Sûre’de, kaç Âyet’te, kaç Adet geçtiği de öğrebilebiliyor.

 

            Hadisler:

            Kütübü Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi’den Derleme. İbrahim Canan.

 

            IX

            MÜRŞİD 3.00.

            Qur’ân-ı Kerim ve Hadis Program’ı

 

 

            X

            4.BOYUT

            Bilgisayar Desdekli Qur'an Bilimler’i

            Ali Bulaç Meali'nden ve Derleme Hadisler’den (7000 Civarı’nda) oluşan Konulu Fihrist (4 Ana Başlık ve yüzlerce Alt Başlık). Âyetler’in varsa Nu­zul Sebebleri’ne ulaşılabiliyor. 2.000 den fazla Kelimelik Lugat.

            Fiatı:150 DM.

     

XI

            ISLAMIC COMPUTER SOFTWARE

            Impressum:

            Herausgeber: CompuSoft Import und Verkauf von Software Lizensierter Verteter und Vertreiber von Sakhr Produktion in Bundesrerublik Deutschland und in Europa

            Adresse: In der Mörschgewanne 46 67065 Ludwigshafen Deutchland

            Telefon o621/ 54960-0

            Telefax: 0621/54960-11

            Inhaber: Mustafa Cimsit .

            Gewerbe Nr. 120/95 Ludwigshafen

            Design und Tezt: Dr. Zoubir Azzef

            Mitarbeit: Abdelhakim Lebdiri

 

            Firma’nın Qur'ân için hazırladığı CD'de ibnu Kesir, Celaleyn Tefsir’i, Qur'ân Lugat’ı ve Qur'ân Metn’i yer alıyor.  Bütün Qur'ân Sesli olarak dinlenebilirken aranca Teks’te Kırmızı ile işaretlenmiş olarak Tâkib edilebiliyor. Program içinde bir de İngilizce Meal yer alıyor. (1995)

            Sakhr'ın 4 çeşit Qur'ân Program’ı var. CD ROM'da Husari'nin Sesi’yle birlikte, Arapça Windows altında, DOS altında, İngilizce Tercümesi’yle birlikte Windows altında. [7]

            2000 e yakın Konu Başlığı altında  Âyet Gruplar’ı yer alıyor. Morfolojik Araştırma İmkan’ı sunuyor.

            Mısır'lı Al-Alamirah Firma’sı tarafından 11 Yıllık bir Çalışma Sonuc’u gerçekleşti. Türkiye’de Komaş Firma’sı (Kocatepe Modern Mağazacılık İşletmeler’i Anonim Şirket’i, Dış İlişkiler Müdür’ü Celaleddin Güney) pazarlıyor. Multimedia 1996 Fuarı’nda sergilendi. 125 Dolar.

            (Türkiye Diyânet Waqf’ı Yan Kuruluş’u HOMAŞ Piyasa’ya sürdü. Program’da, Waqf, Kalkale, Medd, Tefhim, Terkib gibi Tecwid Kurallar’ı, Qur’ân Metni üzerinden Sesli ve Uygulamalar’ı olarak gösteriliyor. İsteyen Âyetler’i kendi Sesler’i ile kaydedip dinleyebiliyor.

            Program’da bir Sözlük ya da Sözcük Gruplar’ı Yardımı’yla Qur’ân’daki ilgili Âyet’i veya Âyetler’i bulmak için Arama Tekniği var. 6 Çeşit Yöntem’le 14 Ana Başlık altında Toplam 2.000 Başlığı içeren Qur’ân’da yer alan Konular’ı Arama İmkan’ı sağlayan Program, Meal’de kullanılan Türkçe Sözcükler Yardımı’yla Qur’ân Âyetleri’ni arama İmkan’ı da veriyor.

            Bütün Qur’ân 3 ayrı tam Tefsiri’yle 7200 ü aşkın Sözcük ve Kavram’ın açıklaması yer alıyor. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Malayca Diller’de Mealler, Windows 95dahil tüm MS-Windows İşletim Ortamı’nda çalışıyor. Hafız Osman Hattı Qur’ân’dan istendiği kadar Âyet alınıp, Windows Ortamı’nda çalışan her türlü Uygulamalar’a Rahatlık’la aktarılabiliyor.

            Arapça, ibnu Kesir, Celâleyn Tefsirler’i ile Âyetler, Konuları’na göre Tasnif edilmiş. Yabancı Sözcükler’in Açıklamaları’nın da yer aldığı Program’da, serbest arama ve Qur’ân Ezberleme Teknikler’i var.

            DİB Mushaflar’ı İnceleme Kurul’u tarafından onaylanan Program içerisinde, 9 Hadis Kitabı’ndaki tüm Hadisler’in Tetkik’i, Konuları’na göre Tasnif’i, benzer Hadisler’in diğer Kitaplar’dan karşılaştırılması, serbest arama, Yabancı Sözcükler’in açıklanması, Hadis bulma, Râviler ve Hadis, Senetler’i alıştırma ve ezberleme, Sözcükler ve Yabancı Sözcükler Sözlüğü de var.)

            -Diğer Çalışmalar’ı:

            -4 Fıkıh Mezhene Göre Miras Program’ı

            -Şahıslar’ın ve Şirketler’in Zekat Program’ı

            -İqtisâdî Fetwalar Ansiklopedi’si Program’ı

            -Namaz’ı öğreniyorum.

            -İslâmi Bilgiler Hazine’si ve Mekke’ye Yolculuk

            -İslâmî Bilgiler Test’i

 

            XII

            HOLY QURAN

            Duabi'de üretilen CD programı. Amerika Pajohesh firması hazırladı.

            Hafız: Mahmut Sadık Mışnevi (30 saat)

            Tetris Bilgisayar. Tel: 293 67 58.(Fiat’ı: 5 Milyon TL. (1995 Aralık)

 

            Türkçe, Farsça, Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca 9.000 Sayfa Meal)

 

 

            XIII

            AL-MIFTAH (Der Sclüssel zur Quelle)

            Muhammed Rasul Meali ve el-Buhârî Hadisler’i için Fihrist.  5 Disket.

            Adress: Marbacher Weg 26a

            D-35037 Marburg

 

D) İnternet Çağı

 

İNTERNET QUR’ÂN PROGRAMLAR’I

 


 

                Bibliyografya:

                -Çifçi,B./Qur’an İlimleri Üzerine Bir İnceleme,

-Eygi,M.Şevket/ M. Gazete 1995 Ağustos

                -Gülen, F./Fasıldan Fasıla. 5 Ekim 1995 Zaman

                -Hamidullah,M./ Rasulullah Muhammed ,s.200

                -Okumuş,F./ Mısır Notları 2, Selam Gazetesi 25-31 Aralık 1995

                -Qur’an CD Proğramları Katalogları, 1996,Berlin, Nun Yay.[1]              Eygi,M.Şevket/ M. Gazete 1995 Ağustos

[2]              15/el-Hicr 9

[3]              Muhammed Hamidullah/ Rasulullah Muhammed s.200

[4]              Gülen,F./Fasıldan Fasıla. 5 Ekim 1995 Zaman

[5]              Bak. Bilim Tarihi ve Bilim Felsefesi/ Uygarlıkların Nakli

[6]              Önsöz

                Mürşid’le çalışmak için nelere ihtiyaç var

                Mürşid’i Nasıl Başlatacaksınız

                Ekranla ilgili bazı tanımlar

                Kullanım Teknikleri

                Kısa Yol Tuşları

                Komut Seçimi

                Metinler

                Sureler

                Kur’an’ı Kerim Fihristi

                İnceleme

                Liste Düzenleme

                Arama

                Arapça Metinde Arama

                Meallerde Arama

                Elif-Ba Cüzü

                Seslendirme

                Hadisler

                Panoya Kopyalama

                Renk Seçimi

                Yazı Tipi Seçimi

                Baskı Ön İzleme

                Yazdır

                Yazıcı Ayarları

                Pencereler

                Çıkış

                Kaynaklar

[7]              Fatih Okumuş/ Mısır Notları 2, Selam Gazetesi 25-31 Aralık 1995

 

 

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

096_1.jpg

Ulûm el-Hikme Okulu

uho2.jpg
Copyright 2011 03-Çağdaş Mushaflar - Ulum el-Hikme Okulu. Karanlık içinde yakılan sönmeyen ışığın aydınlığında, Taqwa üzere imar edilen Umran’ı hedeflemektedir.
http://www.eskortkizlarankara.com/
Joomla Templates by Wordpress themes free